Salgs- og Leveringsbetingelser 2022

I.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

II. Tilbud:

1. Ethvert tilbud på varer fra lager afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt sælger ikke kan opfylde et afgivet tilbud på grund af mellemsalg, vil køber så vidt muligt modtage meddelelse herom fra sælger uden ugrundet ophold efter modtagelse af købers accept.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig på grund af manglende opfyldelse af aftalen som følge af mellemsalg.
2. Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbuddet kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato.
3. Sælger forbeholder sig ret til før leveringen til køber at foretage nødvendige ændringer i konstruktioner, udførelse m.v., som ikke ændrer det købtes karakter eller anvendelighed.
Sælger skal så vidt muligt uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber sådanne ændringer af det bestilte, som ikke er ubetydelige. Såfremt sælger ikke har sat ordren i produktion, eller har afholdt udgifter i forbindelse med ordrens effektuering, kan køber herefter hæve aftalen, såfremt dette sker skriftligt og straks efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse fra sælger.
Såfremt sælger allerede har afholdt udgifter i forbindelse med ordren, har køber kun ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse og anvendelse var en forudsætning for køber.
4. Såfremt ordrebekræftelse afviger fra ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber inden 1 uge fra ordrebekræftelsens modtagelse meddele dette til sælg- er. I modsat fald gælder alene sælgers ordrebekræftelse.
5. Bestilling på afkald skal foretages senest 12 måneder fra første afkalds- dato. Sker afkald på bestilte kvantum ikke inden for det foreskrevne tidsrum, har sælger ret til at annullere ordren, og for varer som allerede er afkaldt, betaler køber yderligere forskellen mellem pris ifølge overenskomst og den pris, der gælder ifølge sælgers prisliste på ethvert leveringstidspunkt. Bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab er sælger uvedkommende.

III. Priser:

Opgivne priser gælder, hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager ekskl. emballage og ekskl. afgifter.
Ved salg til udlandet er de opgivne priser fastsat som ovenfor anført, dog tillige ekskl. eventuelle skatter i købers land.
Hvor skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i prisen, kan sælger kræve enhver stigning i disse skatter og afgifter betalt af køber. Leverancer tilbydes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og told- satser for importerede varer og materialer. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør, har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.
De opgivne priser tilbydes ligeledes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.
De opgivne priser er baseret på de på tilbudsdagen gældende udgifter til varer og materialer. Såfremt disse udgifter stiger, har sælger ret til at forhøje tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

IV. Levering:

Leveringer ab sælgers lager ved ordre beløb over kr. 10.000 ex. moms leveres fragtfrit
Ved levering af ordrer mindre end kr. 10.000 ex. moms vil der pålignes et fragttillæg på fakturaen afhængig af leveringsformen. (Fragttillægget vil altid kunne oplyses, inden ordren afgives)

V. Leveringstid:

1. Opgivne leveringstider baseres på, at alle tekniske specifikationer og leveringsoplysninger er klarlagt ved ordreafgivelsen, og sælger må som følge heraf tage forbehold for forsinkelse, som skyldes manglende opfyldelse af disse forudsætninger. Opgivne leveringstider afgives under betingelse af rettidig indgang af materialer fra sælgers underleverandør eller tekniske samarbejdspartner.
Køber kan kun hæve aftalen på grund af forsinkelse, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af indgang af materialer fra sælgers underleverandører, såfremt forsinkelsen konkret er af væsentlig afgørende betydning for køber, og sælger på tidspunktet for aftalens indgåelse var bekendt hermed.
Udover købers eventuelle hæveadgang kan sælger ikke gøres ansvarlig for sådanne forsinkelser.
2. I tilfælde af, at rettidig levering hindres af begivenhed(-er) uden for sælgers absolutte kontrol, herunder, men ikke begrænset til: strejke, lockout, brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemi, driftsforstyrrelser, krig, oprør, mobilisering, regeringsforanstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljøværnsforanstaltninger eller mangler og forsinkelser fra underleverandører, der skyldes én eller flere af de nævnte omstændigheder, kan sælger ansvarsfrit annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber herom uden ugrundet ophold, såfremt én eller flere af ovennævnte særlige omstændigheder indtræder.
Beslutter sælger sig for ikke at hæve aftalen, skal sælger uden ugrundet ophold meddele køber, at leveringstiden vil blive udskudt som følge heraf. Såfremt leveringstiden udskydes med mere end én (1) måned på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger herom ansvarsfrit hæve købet.
Køber kan straks ved modtagelsen af meddelelse om forsinkelsen ansvarsfrit hæve aftalen på grund af ovennævnte særlige omstændighed- er, såfremt køber kan bevise, at det aftalte leveringstidspunkt var af væsentlig afgørende betydning for køber, og dette var sælger bekendt.
3. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra sælgers side, som ikke hovedsageligt skyldes et af de under punkt a og b nævnte forhold, kan køber hæve aftalen efter dansk rets almindelige regler. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen konkret bedømt er væsentlig for køber og sælger var bekendt hermed. Sælger er erstatningsansvarlig for for forsinkelsen som nævnt under punkt b, såfremt forsinkelse skyldes sælgers grove uagtsomhed.
Udover ovennævnte har køber ikke yderligere beføjelser i anledning af sælgers forsinkelse.
Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

VI. Betaling:

Til kunder, med hvem sælger ikke tidligere har stået i fast forretningsforbindelse med betales der med et given betalingskort ved ordreafgivelse. Betaling trækkes først ved afsendelse af ordren.
Såfremt man er kreditgodkendt, er betalingsbetingelserne løbende måned 15 dage fra fakturadatoen.
Sælger forbeholder sig ret til over for køber at fastsætte størrelsen af en eventuel kredit.
Såfremt rettidig levering hindres på grund af forhold, for hvilke køber bærer risikoen, herunder men ikke begrænset til, købers ønske om ændring af ordredatoen eller leveringstidspunktet, er køber desuagtet pligtig at erlægge alle betalinger i overensstemmelse med den oprindelige aftale, og sælger skal i enhver henseende stilles, som om sådan hindring for rettidig levering ikke havde foreligget.
I tilfælde af forsinket betaling kan sælgers nedennævnte afhjælpningspligt ikke påberåbes af køber, før betaling har fundet sted.
I tilfælde af forsinket betaling forrentes skyldige beløb med sælgers til enhver tid gældende rentesats, som er påtrykt sælgers fakturaer og ordrebekræftelser.

VII. Returvarer:

Returvarer modtages kun af sælger for varer, der føres på lager, og kun efter forudgående aftale.
Returvarerne modtages ikke retur senere end 3 måneder efter faktura- dato. Varerne skal sendes franko til sælger i original emballage og frem- komme i hel og ubeskadiget stand. Kreditering af returvarer sker ud fra salgsprisen fratrukket 10 %.

VIII. Produktinformationer:

Alle oplysninger, brochurer, kataloger, cirkulærer, billedmateriale, prospekter, annoncer, prislister og lignende vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet, priser, arbejdsdata og øvrige data er alene at betragte som vejledende og uden ansvar for sælger. Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer, hvorfor sådanne produktinformationer kun er bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

IX. Sælgers ansvar:

Uanset, hvad der nedenfor er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er sælger aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet in- direkte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.
Ansvar for forsinkelse:
Se hele afsnit V.
Ansvar for mangler ved salgsgenstanden:
I tilfælde af mangler ved salgsgenstanden, som påberåbes rettidigt inden 1 år efter levering, er sælger pligtig at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, og køber er kun berettiget til at kræve en sådan afhjælpning/omlevering i tilfælde af mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling.
Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 12 måneder fra den dag materiellet blev leveret.
Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter manglen har vist sig.
Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af hvorledes manglen har vist sig. I modsat fald mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
Reparationen foretages hos sælger, med mindre sælger har accepteret, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet kan repareres eller udskiftes hos køber. Køber skal i disse tilfælde bære de meromkostninger, som sælger påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end hos sælger.
Køber kan ikke på sælgers vegne og for sælgers omkostning foretage afhjælpning, medmindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.
Fragtskader, der ikke er anmeldt til transportør ved modtagelse af varen, er sælger uvedkommende.
Sælger har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændrer det købtes anvendelighed.
Såfremt sælger ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning eller om- levering, er køber dog berettiget til at hæve købet. En sådan ophævelse kan dog tidligst ske 2 måneder efter, at køber skriftligt overfor sælger har taget forbehold om at ville hæve aftalen, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke har fundet sted indenfor samme frist. Købers ophævelsesret gælder dog kun, såfremt det leverede, er behæftet med væsentlige mangler.
Udover hæve retten kan sælger ikke ifalde ansvar, medmindre manglen skyldes sælgers grove uagtsomhed.
Såfremt sælger foretager afhjælpning eller omlevering, har sælger intet yderligere ansvar for mangler, selvom det skyldes årsager, der forelå før risikoens overgang, uanset eventuel påvist uagtsomhed hos sælger.

 X. Produktansvar i forhold til køber:

Sælger hæfter maksimum i 12 måneder fra leveringen for de skader, som den solgte genstand måtte forvolde. Sælger er kun ansvarlig for skader, som salgsgenstanden forvolder, hvis det dokumenteres, at skade skyldes uagtsom handling eller undladelse begået af sælger eller sælgers folk. Sælgers ansvar for tingskade - herunder på de af køber fremstillede produkter - kan ikke overstige kr. 500.000, -.
I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte økonomiske konsekvenstab.

XI. Produktansvar overfor tredjemand:

I det omfang, sælger i forbindelse med købers brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede varer, måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, gælder følgende:
• Såfremt køber har udvist uagtsomt forhold, har sælger regres mod køber efter graden af udvist skyld, og køber er under alle omstændigheder og uanset sælgers eventuelle uagtsomhed pligtig at skades- løsholde sælger i det omfang, sælgers ansvar over for tredjemand rækker udover de ovenfor fastsatte grænser og regler.
• Såfremt sælgers ansvar over for tredjemand støttes på objektive ansvarsregler eller ifaldes efter ansvarsregler, hvori er indeholdt bevis byrderegler, uanset om disse ansvarsregler er udviklet i lovgivning, EU-regler, retspraksis eller på anden måde, og sælger ikke har ud vist uagtsomt forhold, er køber pligtig at skadesløsholde sælger i det omfang, sælgers ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser og regler. Såfremt køber i dette tilfælde har udvist uagtsomhed, har sælger regres mod køber for ethvert krav, som tredjemand måtte kunne rette mod sælger
I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
For så vidt angår nærværende bestemmelse er køber indforstået med, at enhver retslig tiltale eller retssag mod ham må undergives samme jurisdiktion, som produktansvarskravet mod sælger.

XII. Købers forpligtelser:

Køber er ved brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede produkter, pligtig til at anvende/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst muligt omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som sælgers ifaldelse af produktansvar. Køber er eksempelvis pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber i det omfang, dette ikke med føje kan forudsættes bekendt, og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger
m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig så vidt muligt at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.
I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar over for tredje- mand skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt for- hold fra købers side.

XIII. Købers undersøgelses- og reklamationspligt:

Køber har, når salgsgenstanden er leveret, pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal køber, såfremt han påberåber sig manglen, give sælger meddelelse herom straks, hvilket sælger bekræfter skriftligt. Afgiver han ikke en sådan meddelelse, uagtet at han opdager eller burde have opdaget manglen, kan han ikke senere gøre den gældende.

XIV. Andre aftaler:

Overenskomster og/eller aftaler (herunder men ikke begrænset til telefoniske eller elektroniske meddelelser og overenskomster og aftaler med repræsentanter) må, for at være gyldige, være bekræftet skriftligt af sælger.

XV. Tvister:

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder – men ikke begrænset til - tvister om fortolkninger af nærværende leveringsbetingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med sælgers tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra sælger til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i København.

XVI. Øvrige bestemmelser:

I øvrigt gælder for alle leverancer “Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark. Norge, Finland og Sverige m.v.“ udgivet i 1992 af Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark, NL92 i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende.
Hvis montering er omfattet af aftalen mellem sælger og køber, gælder nævnte sammenslutningsbestemmelser, kaldet “NLM94”, i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende.
Hvis de nævnte leveringsbestemmelser ændres af Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og metalindustrien i Danmark m.v., in- den der indgås bindende aftale mellem sælger og køber, skal de således ændrede leveringsbetingelser være gældende, dog ligeledes kun såfremt de ikke måtte være fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber.